รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2019-09-13มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก
2019-08-23พ.ร.บ ป่าชุมชน ตอนที่ 1
2019-08-02กฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้หญิง
2019-07-19กฎหมายจราจรน่ารู้
2019-07-05กฎหมายแรงงานน่ารู้ : นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่?
2019-06-21กฎหมายครอบครัว : มรดกและกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งชื่อและสกุล
2019-05-24เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
2019-05-1717/05/62
2019-05-10การจัดทำรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน