รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-11-215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-14รักษ์สิ่งแวดล้อม
2016-11-07ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-31เป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ใช้พลาสติก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-17SEP for SDGs ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-10มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-03เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-09-26เทคโนโลยีการรีไซเคิลทองคำบริสุทธิ์จากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้สารไซบาไนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-09-19พลังงานชีวภาพ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์