รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-11-04มลพิษทางอากาศ & ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-28สิ่งแวดล้อมทางทะเล และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทะเลและมหาสมุทร ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-21มลพิษทางขยะ/ มาตรการ 3Rs / และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-14ASEAN(เยาวชน) กับอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม/ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน/ สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-07มลพิษทางอากาศ/ ความร่วมมือระดับ ASEAN ด้าน สวล. ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-30พายุหวู่ติ๊บ-น้ำท่วม-งานสัปดาห์น้ำโลก ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-09-23ภาพยนตร์สารคดี Return to the forest และช้างไทยในมิติระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา
2013-09-1616 กันยายน วันโอโซนโลก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-09solar sell / การกำจัดตะกอนน้ำมันดิบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล