รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-09-09solar sell / การกำจัดตะกอนน้ำมันดิบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-09-02พลังงานทดแทน/ พลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-26ผลิตภัณฑ์+บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ นำ้มันพืช ทางเลือกพลังงานใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-19หญ้าแฝก-พิชมหัศจรรย์ สร้างคนสร้างความคิด ดำเนินรายากรโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-12การอนุรักษ์โดยหญ้าแฝก (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-08-05กรณีศึกษาจากต่างประเทศ เรื่องน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-29เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล สาเหตุและผลกระทบของน้ำมันรั่วไหล ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-22การประชุมสีเขียว Green Meeting/ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-07-15สิ่งประดิษฐ์จาก ต. บ้านเนิน/ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล