รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-07-01ปัญหาหมอกควัน/ ที่มา, ผลกระทบ, วิกฤต/ ความร่วมมืออาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-24วิถีชุมชนบ้านแม่ทา (ต่อ)/ ศูนย์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-17กินอยู่พอเพียงตามวิถีการอนุรักษ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-10เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถิ่นธรรมชาติบ้านเกิด (เกาะช้าง จ.ตราด) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-06-03เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-27ความรู้ก้าวไกลเกี่ยวกับป่าชายเลน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-20การประชุม 2nd APWS อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-13สายน้ำแห่งชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-06ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล