รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-06-03เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-27ความรู้ก้าวไกลเกี่ยวกับป่าชายเลน ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-20การประชุม 2nd APWS อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-13สายน้ำแห่งชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-05-06ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-29สำนึกคนต้นน้ำ/ อนุรักษ์พลังงาน : กังหันลมสูบน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-22สายน้ำแห่งการเรียนรู้ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-15ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-01ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ ข่าว ETS ดำเนินรายการโดยคุณสุชยา ตันเจริญผล