รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-12-30ICT และการพัฒนา การประยุกต์ใช้ ICT กับการบรรเทาภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-23การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและกรอบความร่วมมือด้านน้ำต่างๆ ที่ไทย engaged ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-12-16ภัยพิบัติ/ การพัฒนา & ITU ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-11-25วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-18ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-11-04มลพิษทางอากาศ & ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-28สิ่งแวดล้อมทางทะเล และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทะเลและมหาสมุทร ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-21มลพิษทางขยะ/ มาตรการ 3Rs / และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคุณ ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้
2013-10-14ASEAN(เยาวชน) กับอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม/ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน/ สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณลลิตา มิยาโมโต้