รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-01-14แหล่งสำคัญในบัญชีองค์การยูเนสโก (แหล่งสำคัญทางธรรมชาติ) ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-07มรดกโลก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน
2012-12-31มรดกโลก ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน