รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-06-05วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560/ Connecting People to the Nature
2017-05-29การประชุม ESCAP และพลังงานที่ยั่งยืน
2017-05-22ถอดบทเรียน "วิกฤตเกรทแบริเออร์รีฟ"
2017-05-15ขยะอาหาร
2017-05-08ปัญหาขยะทะเลในประเทศไทยปัจจุบันและในอนาคต
2017-04-24ตลาดสีเขียว/ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
2017-04-17ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน
2017-04-10การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง