รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-04-12ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว/ ทัวร์ไปเกาหลีใต้ยังคงคึกคัก ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-11ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-02จอร์แดน/ เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้- สภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-01สัมภาษณ์ ออท. พิริยะ เข็มพล ณ กรุง อัมมาน/ นายFares Braizat (PhD. Politics) และนายSamer I. Asfour Strategic Studies and Evaluation Director/ Economic & Social Affairs Director/ Office of His Majesty King Abdullah ll ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-03-29การสัมภาษณ์อธิบดีสารนิเทศ/ รองปลัดณัฐวุฒิ + ออท. วีรชัย ให้สัมภาษณ์ FM 100.5 ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-03-28การให้การทางวาจาต่อศาลโลก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-03-26พรรคการเมืองในมาเลเซีย/ เส้นทาง R3 โครงการถนนสายเชียงราย - คุณหมิง/ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-03-25สัมภาษณ์นักการทูตลาว Knowledge of Diplomacy ตามมติวามร่วมมือการดำเนินการไทย - ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-02-15กต. แถลงตำหนิเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลีย/ ตั้งทีมไทยแลนด์ ลุยส่งออก/ สถานทูตไทยที่พึ่งคนไทยในต่างแดน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์