รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2018-10-19ความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งต่อเศรษฐกิจจีน
2018-10-17-ทูตสันถวไมตรีที่อายุน้อยที่สุดของ UNHCR -โนเบลสันติภาพและเศรษฐศาสตร์ 2018
2018-10-16พาเที่ยวภูเขาไฟในบาหลี
2018-10-12ประสบการณ์การเรียนภาษาจีน และการทำงานที่นครกว่างโจว
2018-10-10การจัดการปัญหาต่างๆ ในอาเซียน
2018-10-09อิเหนาบุษบา พาเที่ยวบาหลี
2018-10-08ประวัติศาสตร์การเมืองพม่า
2018-10-05ภัยพิบัติทางธรรมชาติรอบบ้านเรา / การเปิด สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ / คำแนะนำสำหรับคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้