รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-08-26ความเชื่อเรื่องความตายรอบบ้านเรา : มลายู
2019-08-23ธุรกิจ Start up ในเวียดนาม
2019-08-21ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : เมียนมา
2019-08-19ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : กัมพูชา/ลาว
2019-08-14ความเชื่อเรื่องความตายรอบบ้านเรา : เวียดนาม
2019-08-12สัมภาษณ์เยาวชนเวียดนามเยือนไทย ย้อนรอยเท้าประธานโฮกับ สกญ. ณ กรุงโฮจิมินห์
2019-07-31เกาะกระแสกสรพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การประชุม HLPF 2019
2019-07-29เกาะกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนรอบบ้านเรา : การรายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562
2019-07-24บทบาทของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงรอบบ้านเรา ตอนที่ 2