รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-11-01สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร
2019-10-25สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู
2019-10-18สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ.อุดรธานี
2019-10-11สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนหนองคาย จ.หนองคาย
2019-10-04สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร
2019-09-27สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
2019-09-20สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
2019-09-13สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี
2019-09-06สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์