รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2020-01-03สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2019-12-27ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 4
2019-12-20ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 3
2019-12-13ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 2
2019-12-06ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 1
2019-11-29สัมภาษณ์ครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา จ.เชียงใหม่
2019-11-22สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา จ.เชียงใหม่
2019-11-15สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์
2019-11-08สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด