รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2020-07-31เปิดประตูสู่โลกกว้าง ท่องแดนมังกร (ตอนที่ 1)
2020-07-24เราจะไปทางไหน เมื่อต้องสู้ภัย COVID
2020-03-13สัมภาษณ์ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์
2020-03-06สัมภาษณ์ครูเยือนสิงคโปร์
2020-02-28สัมภาษณ์ ผอ. โรงเรียนเยือนสิงคโปร์
2020-02-21สัมภาษณ์ ผอ./ ครูเยือนบรูไนดารุสซาลาม
2020-02-14สัมภาษณ์ยุวทูตความดีเยือนบรูไน
2020-02-07สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนมุกดาลัย
2020-01-31สัมภาษณ์นักเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด