รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

ห้องภาพ บัวแก้ว

ท่านสามารถชมภาพในรูปแบบ Ebook โดยคลิกที่ปก     

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
ภาพถ่ายโดย หิรัญ สุวรรณเทศ สังกัด กรมสารนิเทศ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ