รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

ห้องภาพ บัวแก้ว

ท่านสามารถชมภาพในรูปแบบ Ebook โดยคลิกที่ปก     

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
ภาพถ่ายโดย หิรัญ สุวรรณเทศ สังกัด กรมสารนิเทศ
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ