เกาะกระแสข่าว

วิทยุมุสลิม

สัมมนามุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากับชุมชนและสื่อมุสลิม ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านการต่าง ประเทศที่มีต่อโลกมุสลิมและประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้นำทางศาสนา สื่อมวลชนและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่กว่า 100 คนเข้าร่วมการสัมมนา ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิด 60 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน ปี 2554 แห่งละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท ซึ่งเป็นเงินในบัญชีเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยและบัญชีรวมน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับ บริจาคจากภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ