เกาะกระแสข่าว

วิทยุมุสลิม

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต

     กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 25556 ภายใต้โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งกระชับเครือข่ายกับนักประชาสัมพันธ์ชาวไทยมุสลิม
 
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุลลิมระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคระกรรมการอิสลามกลางจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เชิญนักจัดรายการวิทยุมุสลิมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก้ต รวมผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน การสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิม จะเป็นกลไกลที่สำคัญในการเชื่อมข้อมูลข่าวสารไปสู่ชาวไทยมุสลิม และส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้แก่พี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากนักจัดรายการวิทยุเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้เป็นอย่างดี อนึ่ง นอกจากการบรรยายในเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนไทยมุสลิม และนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศต่อโลกมุสลิมแล้ว ยังมีการบรรยายในประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่ เรื่องการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเรื่องคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร รวมทั้งจัดให้มีการสานเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของสื่อมวลชนไทยมุสลิม" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนสื่อมวลชนได้มีโอกาสแสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน
 
     ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และคณะได้หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับด้านการต่างประเทศ รวมทั้งได้บันทึกการสัมภาษณ์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต