เกาะกระแสข่าว

วิทยุชายแดน

โครงการวิทยุชายแดนจังหวัดแพร่ และน่าน

กรมสารนิเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. ถึงวันที่ 2 ก.ค. 2557 โดยนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะวิทยากรจากกรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมพิธีการทูต และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ บรรยายพิเศษในหัวข้อประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศกับองค์การสหประชาชาติ พิธีการทูต และการอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวแคนาดา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ภารกิจในภาพรวมของกระทรวง ฯ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัด
1 ก.ค. 2557 เวลา 9.00 น. รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นางลินนา ตังธสิริ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องรับรองศาลากลาง จังหวัด ต่อมาเวลา 9.40 น ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ และผู้เข้าร่วมการบรรยาย จากนั้นท่านรองอธิบดี กล่าวเปิดการบรรยาย ณ ห้องแกรนด์บอลลูม รร เทวราช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการบรรยาย ประมาณ 60 คน  ซึ่งต่อมา ท่านผู้ว่าฯ ให้เกียรติเข้ารับฟังการบรรยายและสอบถามวิทยากรด้วยความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูต
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศได้นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการต่างประเทศที่มีความสำคัญต่อสาธารณชน โดยได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศกับองค์การสหประชาชาติ พิธีการทูต และการอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ได้จัดการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” นอกจากนั้น ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ภารกิจในภาพรวมของกระทรวงฯ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัด
 
ในโอกาสเดียวกันกรมสารนิเทศได้จัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะวิทยากรจากกรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมพิธีการทูตและสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อประชาคมอาเซียน กระทรวงฯ กับองค์การสหประชาชาติ พิธีการทูต และการอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวแคนาดา ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
 
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและคณะได้เดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัด โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายพิเศษ  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเทวราช