เกาะกระแสข่าว

วิทยุชายแดน

การสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ครั้งที่ 3/2552

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการสัมมนานักจัด รายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่บริเวณชาย แดน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชนไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นโอกาสเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานีวิทยุสราญรมย์กับนักจัดรายการ วิทยุท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

ในโอกาสนี้ นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรจากกระทรวงการต่าง ประเทศ ประกอบด้วย นายสมพงษ์ กางทอง (กรมการกงสุล) นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ (กรมเอเชียตะวันออก) นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) และนายกิตติศักด์ กล่อมจิตต์ (กรมสารนิเทศ)

นอกจากนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้ไปโรงเรียนบ้านธาตุ ซึ่งอยู่ในโครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย