บัวแก้วสัญจร

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดกาญจนบุรี

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2557 โดยได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และพิธีการทูต ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงใหม่

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2556 ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจรและโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงราย

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการ    และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงราย  เพื่อพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการ    ภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการดำเนิน…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดนครพนม

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดนครพนม

นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่ 26 27 มีนาคม 2555 ในโครงการ บัวแก้วสัญจร เพื่อพบหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและผู้แทนหน่วยราชการของจังหวัดฯ ในประเด็นด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครพนม…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดลำปาง

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556 นายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดลำปางภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”   ในโอกาสดังกล่าว…

โครงการบัวแก้วสัญจรแม่สอดจังหวัดตาก

โครงการบัวแก้วสัญจรแม่สอดจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ในโอกาสที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงฯ ได้เดินทางไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตามโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดสงขลาและปีนัง

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดสงขลาและปีนัง

เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2553 นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรยังจังหวัดสงขลา เพื่อหารือกับส่วนจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศ และเดินทางต่อไปยังเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมวัดไทยไชยมังคลารามและชุมชนคนไทยจากบริเวณใกล้เคียง…

โครงการบัวแก้วสัญจร จังหวัดตราด

โครงการบัวแก้วสัญจร จังหวัดตราด

     เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดตราดภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย…

โครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงราย

โครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะร่วมโครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบัวแก้วสัญจร ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการ…