บัวแก้วสัญจร

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

            กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ 
            เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนกระทรวงฯ จากกรมการกงสุล กรมอาเซียน และกรมสารนิเทศเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อดำเนินโครงการฯ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงฯ อย่างอบอุ่นที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ก่อนเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นกับคณะผู้แทนกระทรวงฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านการต่างประเทศ อาทิ การค้าชายแดน ประชาคมอาเซียน และการให้บริการแก่ประชาชน 
กิจกรรมหลักของโครงการบัวแก้วสัญจรในครั้งนี้ คือ 
            1) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ สำนักงานจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
            2) การบรรยายภารกิจของกระทรวงฯ โดยผู้แทนกรมต่าง ๆ 
            3) การให้สัมภาษณ์รายการวิทยุท้องถิ่น 
            4) การจัดกิจกรรมและเข้าร่วมชมนิทรรศการของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีที่จังหวัดเชียงใหม่
 
            ในช่วงเช้าของวันที่ 3 ก.พ. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการบรรยายโดยกระทรวงการต่างประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวต้อนรับ ก่อนมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมต่าง ๆ ได้แก่ นายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวลดา ภู่มาศ เลขานุการกรมอาเซียน ซึ้งได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลที่สนใจกว่า 100 คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
            นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับโครงการบัวแก้วสัญจร ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปีโดยเป็นช่องทางในการให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงฯ ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การประชาสัมพันธ์บทบาท การดำเนินงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ต่อสาธารณะให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตามนโยบายการประชาสัมพันธ์สาธารณะ (Public Affairs) รวมทั้งสามารถนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน