บัวแก้วสัญจร

ปิดท้ายโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ 2/2560 ที่จังหวัด 3 ธรรม - ธรรมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ

        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลด้านการต่างประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง บทบาทและภารกิจของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ภารกิจด้านกงสุลและการดูแล/ คุ้มครองชาวไทยในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้แทนส่วนราชการและภาคธุรกิจแล้ว ยังมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง