บัวแก้วสัญจร

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ประเดิมจังหวัดแรกที่เมืองสุรินทร์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวสารหอม

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้นำคณะวิทยากรจากกรมสารนิเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมการกงสุล ดำเนินการบรรยายในหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในมิติด้านการต่างประเทศ การทูตสาธารณะ และการให้การบริการประชาชนด้านการกงสุล ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน และประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

        ในโอกาสเดียวกันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองอธิบดีกรมสารนิเทศ ยังได้ให้สัมภาษณ์รายการรอบรั้วประทายสมันต์ ของ สวท. จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับโครงการบัวแก้วสัญจร และโครงการโรงเรียนยุวทูตความดี โดยนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้ประชาสัมพันธ์หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ซึ่งเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

        การเยือนสุรินทร์ของคณะบัวแก้วสัญจรในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสให้กระทรวงการต่างประเทศและจังหวัดสุรินทร์ได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนเพื่อขับเคลื่อนให้สุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุสราญรมย์กับ สวท. จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น