เกาะกระแสข่าว

บัวแก้วสัญจร

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนได้เป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อ 50 ปี อาเซียน

              เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนได้เป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อ "50 ปี อาเซียน : จากอดีตสู่อนาคต คนไทยได้อะไรและคาดหวังอะไร" ให้แก่ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะกำเนิดอาเซียนที่มีความจำเป็นของการสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและกฎระเบียบของภูมิภาค (regional order) ความสำคัญของอาเซียนต่อไทยในฐานะตลาดที่มีประชากรรวมกว่า 630 ล้านคน เห็นได้จากการที่อาเซียนเป็นคู่ค้าและแหล่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอันดับหนึ่งของไทย และมีการประเมินว่าอาเซียนสามารถเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกได้ภายใน 15 ปี

ทั้งนี้ ไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระหว่างภูมิภาคที่ดี ทั้งในเรื่องของโครงสร้างและกฎหมายรองรับ เนื่องจากไทยเป็นจุดเชื่อมสำคัญในอาเซียน

             นอกจากนี้ ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาค อาทิ ความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาที่ยั่งยืน Green Economy ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน และการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนได้เสนอให้แต่ละจังหวัดช่วยกันคิดว่า อยากเห็นอาเซียนเป็นอย่างไรในปี 2562 เพื่อผลักดันสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาค รวมทั้งข้อริเริ่มดี ๆ และข้อคิดเห็นของประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ด้วย

            อนึ่ง การบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ

#บัวแก้วสัญจร #บัวแก้วสัญจรร้อยเอ็ด #ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด #จังหวัดร้อยเอ็ด#การทูตประชารัฐ #50ปีอาเซียน #ประชาคมอาเซียน #อาเซียน #ASEAN