เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ"การประชาสัมพันธ์สาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน"

การสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ"การประชาสัมพันธ์สาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน"

จัดโดยกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ นำโดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษา รมว.กต. และ นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ การสัมมนาจะเป็นประโยชน์และทันยุคสมัยของโลกแห่งข่าวสารที่สื่อรูปแบต่างๆ…