เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักการทูตแรกเข้าประจำปี 2560 เปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมผสมผสาน

นักการทูตแรกเข้าประจำปี 2560 เปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างสังคมไทยพุทธ จีน และอิสลามที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โดยได้พบปะกับผู้นำชุมชน/เยาวชนที่โรงเรียนละงูพิทยาคมและบ้านปากละงู เพื่อถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่น้อง ๆ เยาวชน รวมทั้งข้ามทะเลไปสัมผัสวิถีพื้นบ้านชาวประมงที่เกาะปูยู ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้เช่นในอดีตที่เป็นมา อีกทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของมูลนิธิชัยพัฒนาที่มีส่วนช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่เกาะปูยูที่โรงเรียนตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตอันยั่งยืน นักการทูตแรกเข้ายังได้มอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าพบ