เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการกงสุล กต. มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป

                 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. และจังหวัดน่าน ณ หอประชุมพญาภูคา (หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องฯ ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) /กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง และระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา ให้ถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

      4.1 กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

      4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่า เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับแสดงบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

      4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) มาแสดง

5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลฉบับจริง ของผู้เยาว์ บิดาและมารดา (หากมี)

 

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

          : ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท

          : ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

1. แสดงเอกสาร

2. กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์

3. วัดส่วนสูง

4. สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

5. ชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

1. ผู้มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

2. ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุล
จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร 0 2203 5000 ต่อ 32451 หรือ 32452